Jak na… - vytvoření výjimek (Windows Server, Instance) pro dohled MS SQL Serveru

Pavel Řepa
3 minuty, 28 sekundy
4

Pokud máme importovaný SCOM 2007 management pack pro dohled prostředí Microsoft sql serverů, může nastat situace, kdy vznikne požadavek na vyčlení konkrétních databázových serverů z tohoto dohledu. Může se jednat o databáze určené pro testování, vývoj nebo typu MSDE, Express. Přesto je potřeba ponechat systémy pod kontrolou pro dohled ostatních služeb a aplikací. Nelze tedy odinstalovat agenta, ale musíme vytvořit pro dané systémy výjimky (overrides).

MS SCOM R2

Nabízí se několik možností jak si s tím poradit. Nejprve si ukážeme postup pro vytvoření výjimky (Override) pro celý SQL 2005 Server.

1. Vytvoření skupiny (Group) pro SQL Server objekt a nastavení výjimky

V oddíle Authoring vytvoříme pomocí průvodce novou skupinu např. SQL Servers Exluded a přidáme do ní objekty pod záložkou Expicit Members (přímý výběr objektů) nebo Dynamic Members (výběr pomocí dotazu do SQL).

Vyjmutí skupiny (Group) z vyhledávání

V oddíle Authoring přejdeme do části Object Discoveries a nalezneme zde pravidlo Discover SQL 2005 Database Engines (Windows Server).

Na pravidle pro vyhledávání stiskneme pravé tlačítko a vybereme Overrides –> Override the Object Discovery –> For Group… .

Na další obrazovce vybereme skupinu, kterou jsme vytvořili v prvním kroku a umístili do ní počítač s SQL Serverem.

V dalším okně nastavíme na řádku s Enabled parametrem Override Value hodnotu na False. Ve spodní části je vidět, do jakého management packu se uloží informace o změně.

 

Stejným způsobem můžeme vytvořit výjimky pro Discover SQL 2000 Database Engines (Windows Server) nebo Discover SQL 2008 Database Engines (Windows Server).

Vyjmutí skupiny (Group) ze skupiny SQL Computers

V dalším kroku vyjmeme skupinu SQL Servers Exluded ze skupiny SQL Computers.

V oddíle Authoring nalezneme skupinu SQL Computers

Otevřeme poklepáním myši skupinu a na záložce Overrides vybereme Override… a dále For Group…, kde vybereme naší skupinu SQL Servers Exluded.

 

V okně Override Properties nastavíme na řádku s Enabled parametrem Override Value hodnotu na False a uložíme změnu do zapisovatelného MP.

 

Kontrola Discoveries

V oddíle Monitoring přejděte do složky Discovered Inventory, v pravé části vyberte z panelu Actions položku Change Target Type… . Změňte Target na SQL DB Engine. V hlavním okně uvidíte nalezené výsledky. Jsou zde i objekty, pro které jsme vytvářeli výjimku.

SQL11

Stejným způsobem (změnou Target) lze zjistit i stav objektů pro jednotlivé verze SQL DB Engine 2000/2005/2008.

Odstranění monitorovaných objektů ve výjimce

Spustíme následující PowerShell příkaz (bez parametrů)

Remove-DisabledMonitoringObject cmdlet

Nyní můžeme zkontrolovat stav po dokončení našich změn. Pro Target SQL 2005 DB Engine se nám nyní již nezobrazí vyjmutý sql server.

Kontrolu můžeme také provést v oddíle Monitoring v cestě Microsoft SQL Server -> Computers, kde nám se nám nyní zobrazí pouze SQL Servery bez výjimky. V cestě Microsoft SQL Server –> Server Roles -> Database Engine, můžeme nalézt informaci o nalezení “naší” SQL Server Instance, ale zůstává ve stavu nemonitorováno.

2. Nastavení výjimky pro konkrétní SQL Server instanci

Další možností pro vyčlenění SQL Serveru z dohledu je nastavení výjimky na konkrétní instanci SQL Serveru. To je vhodné nastavit, pokud na počítači spolu běží např. SQL Server verze Standard a Express. V takovém případě můžeme chtít monitorovat pouze klasickou verzi.

V oddíle Monitoring nalezneme discovery SQL 200x Database Engines (Windows Server) a nastavíme Override.

Můžeme si vybrat mezi For all objects of type: Windows Server, pro konfiguraci na všechny SQL Servery nebo For a specific object of type: Windows Server pro konkrétní Windows Server.

V okně Override Properties nastavíme na řádku s Exclude List parametrem Override Setting hodnotu na SQLEXPRESS a uložíme změnu do zapisovatelného MP.

Autor: Pavel Řepa

Následující článek Předchozí článek