Jak na… - vytvoření výjimek (Windows Server, Instance) pro dohled MS SQL Serveru

Pokud máme importovaný SCOM 2007 management pack pro dohled prostředí Microsoft sql serverů, může nastat situace, kdy vznikne požadavek na vyčlení konkrétních databázových serverů z tohoto dohledu. Může se jednat o databáze určené pro testování, vývoj nebo typu MSDE, Express. Přesto je potřeba ponechat systémy pod kontrolou pro dohled ostatních služeb a aplikací. Nelze tedy odinstalovat agenta, ale musíme vytvořit pro dané systémy výjimky (overrides).

MS SCOM R2

Nabízí se několik možností jak si s tím poradit. Nejprve si ukážeme postup pro vytvoření výjimky (Override) pro celý SQL 2005 Server.

1. Vytvoření skupiny (Group) pro SQL Server objekt a nastavení výjimky

V oddíle Authoring vytvoříme pomocí průvodce novou skupinu např. SQL Servers Exluded a přidáme do ní objekty pod záložkou Expicit Members (přímý výběr objektů) nebo Dynamic Members (výběr pomocí dotazu do SQL).

Vyjmutí skupiny (Group) z vyhledávání

V oddíle Authoring přejdeme do části Object Discoveries a nalezneme zde pravidlo Discover SQL 2005 Database Engines (Windows Server).

Na pravidle pro vyhledávání stiskneme pravé tlačítko a vybereme Overrides –> Override the Object Discovery –> For Group… .

Na další obrazovce vybereme skupinu, kterou jsme vytvořili v prvním kroku a umístili do ní počítač s SQL Serverem.

V dalším okně nastavíme na řádku s Enabled parametrem Override Value hodnotu na False. Ve spodní části je vidět, do jakého management packu se uloží informace o změně.

 

Stejným způsobem můžeme vytvořit výjimky pro Discover SQL 2000 Database Engines (Windows Server) nebo Discover SQL 2008 Database Engines (Windows Server).

Vyjmutí skupiny (Group) ze skupiny SQL Computers

V dalším kroku vyjmeme skupinu SQL Servers Exluded ze skupiny SQL Computers.

V oddíle Authoring nalezneme skupinu SQL Computers

Otevřeme poklepáním myši skupinu a na záložce Overrides vybereme Override… a dále For Group…, kde vybereme naší skupinu SQL Servers Exluded.

 

V okně Override Properties nastavíme na řádku s Enabled parametrem Override Value hodnotu na False a uložíme změnu do zapisovatelného MP.

 

Kontrola Discoveries

V oddíle Monitoring přejděte do složky Discovered Inventory, v pravé části vyberte z panelu Actions položku Change Target Type… . Změňte Target na SQL DB Engine. V hlavním okně uvidíte nalezené výsledky. Jsou zde i objekty, pro které jsme vytvářeli výjimku.

SQL11

Stejným způsobem (změnou Target) lze zjistit i stav objektů pro jednotlivé verze SQL DB Engine 2000/2005/2008.

Odstranění monitorovaných objektů ve výjimce

Spustíme následující PowerShell příkaz (bez parametrů)

Remove-DisabledMonitoringObject cmdlet

Nyní můžeme zkontrolovat stav po dokončení našich změn. Pro Target SQL 2005 DB Engine se nám nyní již nezobrazí vyjmutý sql server.

Kontrolu můžeme také provést v oddíle Monitoring v cestě Microsoft SQL Server -> Computers, kde nám se nám nyní zobrazí pouze SQL Servery bez výjimky. V cestě Microsoft SQL Server –> Server Roles -> Database Engine, můžeme nalézt informaci o nalezení “naší” SQL Server Instance, ale zůstává ve stavu nemonitorováno.

2. Nastavení výjimky pro konkrétní SQL Server instanci

Další možností pro vyčlenění SQL Serveru z dohledu je nastavení výjimky na konkrétní instanci SQL Serveru. To je vhodné nastavit, pokud na počítači spolu běží např. SQL Server verze Standard a Express. V takovém případě můžeme chtít monitorovat pouze klasickou verzi.

V oddíle Monitoring nalezneme discovery SQL 200x Database Engines (Windows Server) a nastavíme Override.

Můžeme si vybrat mezi For all objects of type: Windows Server, pro konfiguraci na všechny SQL Servery nebo For a specific object of type: Windows Server pro konkrétní Windows Server.

V okně Override Properties nastavíme na řádku s Exclude List parametrem Override Setting hodnotu na SQLEXPRESS a uložíme změnu do zapisovatelného MP.

Autor: Pavel Řepa

Next Post Previous Post