Automatizace IT procesů v AVE CZ - případová studie

„Využití nástrojů rodiny System Center a cloudových služeb došlo k optimalizaci a primárně automatizaci dřívějších manuálních IT procesů. Optimalizace se netýkala pouze interních procesů, ale též externě dodávaných služeb.  Nyní je možné přesně plánovat budoucí náklady na provoz, a to významně ovlivňuje celkové hospodaření společnosti.“

Jan Svatoš, ředitel ICT a bezpečnosti, AVE CZ

Společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. působí na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady. Skupina AVE působí v centrální a východní Evropě, v České republice má 76 provozoven a zaměstnává 1700 lidí. Své služby poskytuje v několika desítkách měst s pokrytím více než 1.250.000 obyvatel. 

Předchozí řešení interních IT procesů

AVE CZ se dlouhodobě potýkalo s problémy související s podporou interních IT procesů, a to především z důvodu množství zpracovávaných dat a jejich roztříštěnosti. Výstupy pro účtování služeb byly získávány manuálně prostřednictvím pravidelně zpracovávané Excel tabulky, kde nebylo možné sledovat náklady služeb průběžně či na vyžádání v reálném čase. Původní řešení neuspokojovalo potřeby dynamicky se rozvíjející společnosti. 

Ideální řešení díky produktům rodiny Microsoft System Center

Na základě podrobné analýzy, designu dokumentace a návrhu nové struktury procesů byly pro projekt automatizace procesů v AVE CZ zvoleny produkty společnosti Microsoft, a to nástroje rodiny System Center (System Center Service Manager, System Center Orchestrator), Enterprise Mobility Suite, SQL Server a dalších systémových komponent např. Active Directory, DirSync aj. V rámci intenzivní přípravné fáze byl vypracován detailního katalog poskytovaných služeb, a to včetně ceny za jednotlivé služby, SLA a dalších parametrů pro účtování. Katalog služeb obsahuje stovky vlastních atributů, které definují jednotlivé služby, jakým způsobem je účtována – zdali na uživatele/zaměstnance nebo pobočku, případně další navazující služby a v neposlední řadě i účtovací období a cenu za službu. Všechny tyto atributy byly zaneseny do prostředí System Center Service Manager.   V případě požadavku uživatele na novou službu nebo změny stávající služby je vygenerována žádost, která je buďto automaticky vykonána za pomocí propojení na System Center Orchestrator nebo System Center Configuration Manager; anebo je žádost postoupena ke schválení a vygenerován požadavek na externí subjekty – typicky se jedná o nákup nového prostředku (zařízení).   Nedílnou součástí řízení IT procesu je detailní reporting. Reporty byly vybudovány na platformě Microsoft SQL Reporting Services a vytvořeny vlastní reporty, které jsou automatizovány. Služby pro reportování zajišťují přesný přehled o využívaných službách jednotlivých účetních jednotek – uživatelů, lokalit, návazných služeb. Řešení tak umožňuje získat přehled o nákladovosti, a to nejenom v aktuálním období, ale také zpětně. Reporty jsou generovány automaticky a dle nastaveného účtovacího období – od jednoho týdne, přes měsíc až po rok jsou odesílány „konzumentům“ služby. Reporty také umožňují přesné plánování budoucí potřebné kapacity, optimalizaci služeb a plánování rozpočtů pro následující období. Plánování je možné nejenom z pohledu konzumentů služeb, ale také z pohledu provozovatele IT služeb.  Pro správu zařízení, jenž nejsou připojena do prostředí, byl v roce 2014 ukončen testovací a pilotní provoz Microsoft Intune, který bude v roce 2015 převeden do produkčního prostředí ve spojení se System Center Configuration Manager. Tato změna umožní postupné zavedení služby BYOD (Bring-Your-Own-Device), což povede k dalšímu snížení nákladů na provoz IT služeb.  Pro nově zaváděné služby je celý systém automatizace procesu napojen na Microsoft Azure a Microsoft Azure Active Directory, kde dochází k automatizovanému nasazení IT služeb. Toto propojení vyžaduje zapojení Windows Azure RMS. V tomto roce bude řešení rozšířeno o správu identity pomocí Microsoft Identity Manager, které umožní spravovat uživatelskou identitu mezi on-premise a cloud řešením. Propojení umožní využití stejné uživatelské identity jak v interním on-premise řešení, ale také pro služby, které jsou poskytovány v rámci cloudových služeb. 

Automatizace přináší přehlednější IT prostředí

Společnost AVE CZ zásluhou implementace automatizované správy IT procesů získala otevřené prostředí, které odpovídá standardům ITSM a ITIL. Otevřenost je jedním z hlavních přínosů, neboť je možné celé řešení dynamicky rozšiřovat o další služby, nejenom v rámci IT, ale také snadno zavádět nové služby. Navržené procesy umožňují růst společnosti. Mnoho připravovaných řešení se týká především služeb umístěných v cloudu a rozšíření BYOD, které umožní efektivnější správu koncových zařízení a rychlejší reakci na potřeby uživatelů.  Důležitým měřítkem je možnost modelování zavádění nových služeb (What If Analýzy). Takové modelování, umožňuje poptávat nové služby s přesně definovanými parametry pro jejich snazší porovnání. Při výběru nové služby je vždy předem zřejmé, na které související služby bude mít tato změna vliv, a to nejenom technologický, ale i finanční, což umožňuje přesné plánování aktivit na následující období.    Přínosem pro „odběratele služeb“ – uživatele / oddělení / provozovny je přesný přehled o aktuální situaci využívaných služeb. Tento pohled umožňuje nejenom technologický stav (služba funguje / funguje s omezením / nefunguje), ale také pohled na aktuální náklady, historické náklady a budoucí náklady spojené s provozem, který má přímý vliv na zákazníky AVE CZ.  Provedenou implementací řešení automatizace procesů IT služeb pomocí rodiny produktů System Center, SQL Server a s tím spojených cloudových služeb Microsoft Azure a Microsoft EMS bylo vytvořeno ucelené prostředí pro získání stavu IT, jeho nákladech a provozu jednotlivých služeb.   Dalším efektem souvisejícím s řešením automatizace IT procesů, je uvolnění kapacity administrátorů a operátorů IT prostředí, kteří se nyní mohou plně věnovat potřebám uživatelů. Implementované řešení má stanovený plán rozvoje pro následující období.   Celý projekt byl realizován společností KPCS CZ, dlouhodobým implementačním partnerem a poskytovatelem služeb spojených s podporou IT AVE CZ. Řešení získalo první místo v soutěži Microsoft Awards 2015 v kategorii Řešení moderního datového centra a správy mobilních zařízení. Přehled řešení Země: Česká republika Odvětví: komunální služby Profil zákazníka: 1700 uživatelů Kontakt: Jan Svatoš, ředitel ICT a bezpečnosti, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jan Lukele, senior IT konzultant KPCS CZ, email: lukele@kpcs.cz

Autor: Jan Lukele

Previous Post