Windows Deployment - základy

Nejspíše většina z Vás, kteří nyní čtou tento článek, se již nějakým způsobem setkala s Windows Vista a instalací tohoto systému. Pokud máte nejméně jednu instalaci Windows Vista za sebou, dá se říci, že máte již i letmou zkušenost s nástroji pro deployment systému Windows Vista.

V tomto článku bych Vám rád přiblížil technologie, postupy a nástroje, které je možné použít a možná, lépe řečeno, využít pro instalaci tohoto operačního systému. Ti z Vás, kteří již připravovali automatizované instalace předchozích desktopových operačních systémů, mají částečnou výhodu oproti těm, kteří se s technologiemi pro nasazení operačních systémů setkávají poprvé. Možná si říkáte: „Proč jen částečnou výhodu?“ Je to především proto, že technologie, postupy a nástroje byly, až na malé výjimky, kompletně přepracovány.


 

V článku budou také uvedeny některé technické informace, které se týkají řešení problémů s instalací Windows Vista / Windows 7.

Základní stavební kámen – WIM

Člověk je zvídavý. Možná někteří z Vás, jakmile obdrželi DVD s Windows Vista, ihned vložili toto médium do počítače a zkoumali, jak takové DVD vypadá a jaký je vlastně jeho obsah. Při takovém průzkumu jste možná našli soubory s příponou „.WIM“. Dalším překvapením pak možná bylo, že při spuštění instalace bylo nabídnuto hned několik edicí Windows Vista pro instalaci. Podle mé vlastní zkušenosti hned několik dotazů – kde jsou všechny ty soubory pro instalaci, jako tomu bylo dříve? Jak je možné, že se všechny edice Windows Vista vejdou na jedno DVD ?

V případě, že jste u předchozích verzí operačních systémů připravovali automatizovanou instalaci, mohla tato instalace být dvojího druhu. První možností byl tzv. „Unattended setup“, čili klasická instalace, modifikovaná několika odpovědními soubory. Druhou možností pak bylo klonování nebo duplikování disků. Tuto možnost využívali především OEM výrobci a velké organizace, přičemž příprava takového obrazu disku nebyla zrovna nejjednodušší. Pokud již takový obraz disku byl připraven a nasazen do produktivního provozu, bylo nezbytně nutné dodržovat standard v hardware, který byl provozován. Pokud se v dnešní době podíváme do jakékoliv firmy, nalezneme několik druhů hardware, který je provozován a o který se IT správci musí starat – příkladem mohou být notebooky, stolní počítače, jejich různí výrobci atd. V ideálním případě existují 2 obrazy disků: stolní počítač a notebook. Realita však ukazuje, že organizace běžně mají (a musí udržovat) i 5-10 různých obrazů disků pro instalaci, či instalace jako takové. Jak nám tedy v tomto pomůže Windows Vista, resp. instalační technologie, které jsou její součástí ? Jak zajistíme menší počet potřebných instalací, či obrazů disků pro jednotlivé instalace?

Odpovědí na předchozí dotazy je WIM – Windows Imaging . Jedná se o technologii pro instalaci operačních systémů – v tuto chvíli Windows Vista, Windows Server 2008. Všechny instalace Windows Vista (i Serveru 2008) jsou tzv. „Image Based Setup“ (IBS). Říkáte si: „Pěkná zkratka, ale jaký to bude mít dopad na instalace u mě doma, či v organizaci, kde máme více počítačů?“ Pokud se podíváte na instalační DVD Windows Vista, jak jsem psal výše, naleznete 2 soubory WIM. První nese název boot.wim a obsahuje Windows PE 2.0, o kterých budu psát později. Druhý soubor se jmenuje install.wim a obsahuje „klonovou“ instalaci Windows Vista. Ano, i na DVD médiu, které je prodáváno v obchodech koncovým uživatelům je instalace prováděna z obrazu disku.

Další novinkou a výhodou instalace Windows Vista – ať se jedná o upravenou instalaci z originálního DVD média anebo vytvořený vlastní obraz disku – je nezávislost hardware. Právě díky této vlastnosti je možné připravit instalace Windows Vista z jediného počítače pro jakékoliv další, i pokud obsahují kompletně jiný hardware. Při využití takové instalace je možné omezit počet instalačních zdrojů na dva. Nyní může vyvstat další otázka, proč dva, když Vista umožňuje instalace, které jsou nezávislé na hardware ? Odpověď opět velice jednoduchá – není možné kombinovat v jediném image více platforem, tedy jeden image pro platformu x86 a druhý pro x64 (platforma IA64 není u Windows Vista podporována). Informace, které se týkají ovladačů pro jednotlivé provozované hardware popíši později v sekci určené modifikaci instalačního image.

Obrázek 1 – jazyky aktualizací

Obdobně, jako je nezávislá na hardware, je Windows Vista nezávislá i jazykově – to znamená, že je možné do jediného image připravit instalaci pro více jazyků a velikost výsledného wim souboru bude zvětšena pouze o velikost jazyka jako takového (cca 150MB v rozbaleném stavu). Poznámka : vícejazyčné instalace jsou dostupné pouze pro verzi Vista Ultimate a Vista Enterprise. Jazyk ve Windows Vista je vlastně jakousi komponentou a lze říci, že i základní angličtina je přidaný jazyk nad operační systém. Je tedy možné (což opět u Windows XP nebylo) nainstalovat například českou Windows Vista Ultimate a následně doinstalovat anglický jazyk. Obdobná situace je u hotfixů – opravných balíčků, které se netýkají jazyka jako takového – jsou jazykově nezávislé a nezáleží tedy, jakou jazykovou verzi aktualizace instalujete, respektive aktualizace nejsou dostupné v jazykových verzích, jak je vidět na obrázku 1.

Výše jsem zmínil pojem komponenta. Windows Vista zavádí novou architekturu, která je označovaná jako „Component-Based servicing“ (CBS) a kompletně mění možnosti, jakými jsou instalovány volitelné části operačního systému, aktualizace, ovladače hardware a další. Architektura CBS je mnohem robustnější a bezpečnější v porovnání z předchozími verzemi operačních systémů. CBS přináší ucelenější a kontrolovanou cestu pro instalaci aktualizací, ovladačů a volitelných komponent s nízkým rizikem nestability systému z důvodů chybné nebo nekompletní instalace.

CBS umožňuje, aby jednotlivé komponenty, počínaje přehrávačem médií až po IIS, byly uloženy jako malé moduly, které plně odpovídají chování modulu. Jinými slovy, každý modul obsahuje všechny soubory, registry a metody, které jsou zapotřebí pro plnou instalaci nebo odinstalaci daného modulu.

Ve Windows Vista jakákoliv akce, která se týká instalace či aktualizace se nazývá servicing. Servicing stack je ve Windows Vista rozdělen do tří částí:

Top level – na této úrovni jsou jednotlivé programy (klienti) jako například Windows Update, Programy a vlastnosti Windows, a MSI instalátory, které obsahují jednotlivé komponenty. Top level klienti zajišťují interakci, sběr informací a nastavení od uživatele.

Middle level – do této části patří „Trusted Installer“ (TI) a CBS. Top level klient předává balíček CBS, který zjišťuje, jeli tento balíček možné aplikovat na systém. Pokud je balíček/aktualizace platná pro daný systém, předává komponentu „Component Servicing Infrastructure“ (CSI), následně generuje odpovídající události instalace a registruje balíček v „Programs and Features“ (přepracovaná verze „přidat/odebrat programy“ ve Windows Vista).

Bottom level – na této nejnižší úrovni servicing stacku je CSI, které využívá „Kernel Transaction Manager“ (KTM) pro vykonání vlastní instalace. CSI je zodpovědné za vlastní instalaci komponent. Pro instalaci jednotlivých komponent systému Windows Vista využívá CSI tzv. „Component Store“ - adresář %windir%\WinSXS (pozn.: Jedná se o největší adresář instalace Windows Vista hned po adresáři s ovladači - %windir%\System32\DriverStore) a vlastníkem tohoto adresáře je služba „Trusted Installer“. Jakmile je do systému instalována nová komponenta, CSI ji přesouvá do „Component Store“ a zjišťuje, jaký stav má komponenta mít.

Pokud již komponenta v systému existuje a soubor nemůže být přepsán, je tato informace zapsána do %windir%\WinSXS\Pending.xml a soubor je přepsán při následujícím restartu počítače. Možná se ptáte, proč se takto detailně rozepisuji o instalaci komponent do běžícího operačního systému, ale jedná se o stejné technologie, které zajišťují tzv. OfflineServicing – tedy instalací jednotlivých komponent do WIM souboru ještě před jeho vlastní instalací. Popis CSI API je možné nalézt na MSDN stránkách http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa376204.aspx.

Obrázek 2 – schéma instalace Windows XP

Pokud bychom měli srovnat nástroje a odpovědní soubory, které byly k dispozici pro modifikaci instalací Windows XP, či Windows server 2003, postup by vypadal jako na obrázku 2. Je zřetelné, že při modifikaci instalace Windows XP bylo nutné modifikovat nejméně 4 odpovědní soubory, které pak byly načítány v různých fázích instalace (textovou instalací počínaje, až ukončení v uživatelském prostředí Windows XP). Všechny tyto soubory byly uloženy v čistě textové podobě a práce s nimi byla vcelku obtížná. Pokud bychom chtěli podobné soubory použít pro klonové instalace Windows XP, museli bychom mít unikátní sadu souborů pro každou instalaci.

Obrázek 3 – schéma instalace Windows Vista

Podívejme se na úplně stejnou instalaci, ale tentokrát Windows Vista, viz obrázek 3. Odpovědní soubor existuje pouze jeden a je ve formátu XML, kvalitně dokumentovaný a otevřený pro další použití výrobci třetích stran. Po nastartování instalace Windows Vista prochází instalace několika fázemi. Tyto fáze se liší dle typu akce, kterou s obrazem provádíte (instalace obrazu, integrace ovladačů, příprava počítače na klonování) a při běžné instalaci jsou fáze v pořadí :

•WindowsPE - boot počítače, volba parametrů instalace /načtení odpovědního souboru

•OfflineServicing – integrace hotfixů, ovladačů, aplikací do wim souboru

•Specialize - aplikace wim souboru na cílový disk a úprava instalace dle parametrů

•oobeSystem – dokončení instalace v uživatelském rozhraní, perzonalizace instalace

O jednotlivých fázích instalace Windows Vista se dočtete dále v tomto článku, kde jsou jednotlivé fáze podrobněji popsány.

Struktura wim souboru

Jak je vidět, vše se točí kolem WIM souboru, kde je uložena vlastní instalace Windows Vista. Pojďme se podívat, jak takový WIM soubor vypadá. Na obrázku 4 je graficky znázorněna struktura WIM souboru a na obrázku 5 je ukázka WIM souboru z instalačního DVD Windows Vista.

Obrázek 4 – struktura wim souboru

Struktura WIM souboru:

•WIM Header

•Header signature, size, and version

•WIM GUID, Part List, Boot index, Compression Type

•Pointer to the resource table, bootable image (meta-data), Image Info (XML), and integrity data

•File Resources

•Mohou být komprimována jako LZX (menší) nebo Xpress (rychlejší)

•Metadata

•Struktura adresářů, názvy souborů, atributy, hardlinks, reparse points, streams, atd.

•Reference na soubory jsou uloženy jako hash

•Resource Table

•Resource offset, velikost, nekomprimovaná velikost, hash originálního souboru, počet referencí

•Image Info Descriptor

•Reserved for image XML data

Při srovnání s nástroji pro práci s obrazy disků (imaging) formát WIM pracuje se soubory, nikoliv se sektorovým imagingem jako tomu je například u Norton Ghost. Tato technologie tedy nabízí mnohem větší flexibilitu při práci s již hotovým obrazem disku, ale i při aplikaci na cílový počítač, přičemž definice rozdělení disku (partitions) může, ale i nemusí být součástí WIM souboru.

V rámci ukládání dat ve WIM souboru je využito technologie „single-instancing“, která zajišťuje, že každý soubor ve WIM bude obsažen pouze jednou. Jinými slovy, pokud existuje v rámci WIM image více instalací Windows Vista, budou soubory uložené ve WIM souboru pouze jednou a takto uložené soubory jsou sdíleny mezi jednotlivými instalacemi. Právě díky této technologie je dosaženo dramatického snížení nároků na diskový prostor. Jednotlivé soubory jsou také komprimovány pomocí algoritmů LZX, XPress anebo jsou uloženy v nekomprimované podobě. Zvolený druh komprese má přímý vliv na dobu vytváření (nikoliv však aplikaci) image.

Struktura souboru WIM také umožňuje rozdělení na více médií, která jsou při následné aplikaci/instalaci WIM souboru opět složena do jediného velkého WIM souboru.

Obrázek 5 – ukázka wim souboru z instalačního DVD

Nahoru

Jednotlivé fáze instalace Windows Vista

Instalace Windows Vista je možné rozdělit na několik po sobě jdoucích fází, které se liší podle typu instalace – clean install, tedy instalace počítače, kde se nebude provádět upgrade stávajícího operačního systému. Druhým typem instalace je upgrade install, tedy taková instalace, která je spuštěna ze stávajícího operačního systému. Základní fáze instalace Windows Vista jsou rozděleny na :

1.Down-level – první fáze, která je využita pouze při upgrade nebo pokud je setup spuštěn z existujícího operačního systému. Tato fáze je označena jako „phase 1“ v souboru SetupAct.log

2.WinPE – první fáze při instalaci operačního systému z originálního DVD či připraveného WIM souboru. Pokud jde o upgrade instalaci, jedná se o druhou fázi. Tato fáze je označena jako „phase 2“ v souboru SetupAct.log

3.FirstBoot – finální fáze instalace operačního systému, ve které je prováděna personifikace systému (nastavení uživatelského prostředí a počítače) a spouštěna část OOBE ze souboru unattend.xml. Tato fáze je označena jako „phase 4“ v souboru SetupAct.log

Fáze 1 – Down-level

Down-level fáze je spuštěna pouze v případě, kdy je instalace Windows Vista nastartována ze stávajícího běžícího operačního systému nebo se jedná o upgrade instalaci. Pokud se jedná o upgrade instalaci, pak se down-level fází rozumí získání informací o systému a uživatelském nastavení.

Prováděné akce ve fázi 1

1.Ověření produktového klíče (PID). Pokud není PID zadán, je operační systém instalován jako trial. Následné zadání klíče je pak možné v nainstalovaném operačním systému.

2.Vytvoření dočasné adresářové struktury $Windows~BT a $Windows~LS

3.Extrahování souboru Boot.wim do adresáře Windows~BT\Windows

4.Editace úložiště boot konfigurace (BCD store) tak, aby ukazovala do adresáře Windows~BT\Windows

5.Načtení informací o disku a to včetně umístění adresářů pro uživatelská data

6.Zakázání System restore.

Důležité log soubory pro Down-level fázi

•C:\Windows\SetupAPI.log (logs device information for Down-level phase)

•C:\Windows\PreGatherPNPList.log (system device information list)

•C:\Windows\SetupAPI.app.log

•C:\Windows\SetupAPI.dev.log

•C:\$Windows.~BT\Panther\SetupAct.log (logs Setup actions during installation)

•C:\$Windows.~BT\Panther\SetupAPI.app.log

•C:\$Windows.~BT\Panther\SetupAPI.dev.log

•C:\$Windows.~BT\Panther\SetupErr.log

Fáze 2 – WinPE

Ve fázi WinPE se definuje umístění WIM souboru (image), který se bude aplikovat a zdrojové adresáře. Podle toho, jak je spuštěn setup, je definováno, která fáze je WinPE – první nebo druhá. Definice zdrojů instalace také záleží na tom, jak se setup spuštěn, viz níže:

•Setup je spuštěn z instalačního média Windows Vista

•WinPE je první fáze, je spuštěna ihned

•RAMDRIVE je přiřazen na jednotku X: a je použit jako zdroj instalace

•Setup je spuštěn z existujícího operačního systému

•WinPE je druhá fáze

•WinPE fáze je spuštěna po prvním restartu počítače

•Harddisk je dočasně přiřazen na jednotku X: a použit jako zdroj instalace

Jakmile je definován zdroj instalace, je rozbalen obsah souborů Boot.wim a Install.wim. Log soubory jsou umístěny na diskové jednotce X: po dobu WinPE fáze.

V průběhu této fáze se liší také chování WinPE dle typu prováděné instalace:

•Upgrade instalace – migrace nastavení zabezpečení (oprávnění)

•Instalace na čistý počítač – verifikace systémových požadavků

•Unattended instalace – konfigurace a formát diskových oddílů tak, jak jsou definovány v odpovědním souboru

Prováděné akce ve fázi 2

1.Získání informací o pevných discích a detekce kompatibilních diskových zařízení vhodných pro instalaci

2.Zjištění a potvrzení edice Windows Vista pro instalaci

3.Provedení SMART kontrol na diskových jednotkách

4.Záloha starých souborů pro boot (NTLDR, NTDetect.com, Boot.ini)

5.Vytvoření „rollback checkpoints“ pro případ výskytu chyb při instalaci a následnému návratu instalace

6.Přejmenování a přesun existujících adresářů Windows a Document and Settings do Windows.old

7.Aplikace image Windows Vista na diskovou jednotku

8.Vytvoření permanentních záznamů v úložišti BCD, které ukazují do adresáře Windows

9.Potvrzení úvodního nastavení pro ovladače a služby

Důležité log soubory pro WinPE fázi

•X:\Windows\SetupErr.log (errors encountered during WinPE phase)

•X:\Windows\SetupAct.log (locale information, location of Setup.exe used for installation)

•X:\Windows\SetupAPI.log stub (not used)

•X:\Windows\INF\SetupAPI.app.log (all other devices aside from mass storage)

•X:\Windows\INF\SetupAPI.dev.log (mass storage device installation from WinPE)

•X:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAct.log (logs Setup actions during installation)

•X:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAPI.app.log

•X:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAPI.dev.log

•X:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupErr.log

Pozn.: Log soubory můžete v průběhu instalace zobrazit pomocí notepadu. Po stisknutí SHIFT+F10 se zobrazí příkazová řádka a z ní je možné spustit notepad, jak je vidět na obrázku níže.

Obrázek 6 – Příkazový řádek při instalaci Windows Vista

Fáze 3 – FirstBoot

Finální fáze instalace Windows Vista je FirstBoot. V této fázi je provedeno nestavení OOBE (Out Of the Box Experience). Také probíhají úkoly, které odstraňují z počítače dočasné adresáře ~BT a ~LS, dokončuje se nastavení uživatelského rozhraní tak, aby mohlo být nastavení přesunuto do nových složek na disku.

FirstBoot fáze provádí specifické úkoly pokud byla instalace Windows Vista spuštěna jako upgrade:

•navrácení pojmenování diskové jednotky na původní (z X: na například C:)

•zrušení RAMDRIVE (X:), setup pokračuje z lokálního disku, zakázání „rollback“

Prováděné akce ve fázi 3

1.kontrola BCD úložiště

2.vytvoření souboru \Boot\BootStat.dat

3.ukončení online konfigurace – specialize (viz. níže)

4.vytvoření jména počítače

5.vytvoření uživatelského účtu a hesla

6.spuštění příkazů AutoLogon a RunOnce

7.dokončení setupu a boot do Windows Vista

Důležité log soubory pro FirstBoot fázi

•C:\Windows\SetupAct.log

•C:\Windows\SetupAPI.log (stub to the logs in \INF directory)

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAct.log(here for a short time, then moved to the \Windows\Panther directory)

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupErr.log(here for a short time, then moved to the \Windows\Panther directory)

•C:\Windows\Panther\SetupAct.log (continued logging of Setup progress, logs are appended)

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAPI.log

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupErr.log (continued error logging for Setup errors)

•C:\Windows\Panther\UNATTENDGC\SetupAct.log

•C:\Windows\Panther\UNATTENDGC\SetupErr.log

•C:\WiNDOWS\INF\SetupAPI.app.log

•C:\WiNDOWS\INF\SetupAPI.dev.log

•C:\$Windows.~BT\Panther\SetupAct.log

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAPI.app.log

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupAPI.dev.log

•C:\$Windows.~BT\Sources\Panther\SetupErr.log

Při spuštění fáze FirstBoot adresář $Windows.~BT může stále existovat v této části setupu, ale log soubory jsou přesunuty do adresáře \Windows. Pro případnou izolaci problému při startování počítače ve fázi FirstBoot je možné porovnat log soubory z obou adresářů.

Fáze instalace z jiného pohledu

V předchozí kapitole jsem popsal několik fází instalace Windows Vista, které jsou chápány ze spíše technologického pohledu. Pokud budeme následně pracovat s nástroji pro úpravu instalace Windows Vista, budeme se velice často setkávat s fázemi instalace tak, jak jsou popsány v této následující kapitole. Pokusím se u každé fáze uvést, jaký vztah má k fázím instalace z předchozí kapitoly.

1.Offline servicing – aplikace balíčků, oprav, jazykových balíčků, ovladačů a dalších aktualizací do image Windows Vista. Tato fáze je prováděna mimo setup Windows Vista, proto se nazývá Offline a nekoreluje s žádnou fází z minulé kapitoly.

2.WinPE – konfigurace základního nastavení, jako je konfigurace disku, zadání instalačního klíče (PID), volba instalace Windows Vista. Viz Fáze 2 – WinPE v předchozí kapitole.

3.Online konfigurace

•generalize - specifická fáze pro „sysprep“ při přípravě počítače - odstraňování specifických informací o počítači jako např. SID, jméno počítače. Nemá vazbu na fáze instalace z předchozí kapitoly

•specialize – konfigurace specifických systémových komponent jako např. Nastavení sítě, mezinárodní nastavení, informace o doménovém prostředí. Tato fáze je také využita při „sysprep“ a provádí se na konci fáze 2 – WinPE z předchozí kapitoly

4.Audit Mode – specifické fáze, které se využívají při přípravě počítače pro distribuci. Tyto fáze nemají vazbu na fáze instalace z předchozí kapitoly

•AuditSystem – provádí se nastavení počítače, jenž je prováděno pod systémovým kontextem

•AuditUser – provádí se nastavení počítače, jenž je prováděno pod uživatelským kontextem

5.oobeSystem – konfigurace nastavení Windows Vista, jako například časové pásmo, tvorba uživatelských účtů. Viz fáze 3 – first boot v předchozí kapitole

Pokud jste již připravovali instalace pro předchozí verze Windows, zde je tabulka, která mapuje dříve používané odpovědní soubory na jednotlivé fáze instalace Windows Vista:

Původní název odpovědního souboru Popis Fáze instalace ve Windows Vista

Unattend.txt (WinNT.sif)

Obecná název pro odpovědní soubor instalace Windows. Pokud byla instalace prováděna z CD, musel tento soubor nést jméno WinNT.sif

Generalize, specialize

Sysprep.inf

Volitelný odpovědní soubor, který se používá při „Sysprep“ a automatizuje mini-setup a následné úpravy při instalaci operačního systému

Generalize, specialize

WinBOM.ini (WinPE mod)

.ini soubor, který obsahuje sadu informací, jenž jsou přidávány do instalace Windows. WinBOM.ini může řídit různé kroky instalace a konfigurace operačního systému. Mezi tyto body patří např. Předinstalace Windows pokud je instalace spuštěna z WindowsPE nebo konfiguraci Windows XP v průběhu uvítací obrazovky, po ukončení instalace.

WindowsPE

WinBOM.ini (Factory mod)

 

auditSystem, auditUser

WinBOM.ini (OOBE mod)

 

oobeSystem

OOBEinfo.ini

Oobeinfo.ini umožňuje modifikaci „Windows Welcome Experience“ pro koncové zákazníky

oobeSystem

 

V dalších částech miniseriálu si popíšeme

•Nástroje pro úpravu instalace Windows Vista

•Windows Automated Installation Kit (WAIK)

•Úprava odpovědního souboru – maximální automatizace

•Integrace aktualizací a ovladačů do instalace

•Vytvoření vlastního WIM souboru s instalací

•Práce s Windows PE 2.0/3.0

•Možnosti instalace Windows Vista

•Modifikace originálního DVD

•Instalace z USB zařízení

•Instalace pomocí bootu počítače ze sítě

•Instalace pomocí síťového sdílení

•Microsoft Deployment toolkit 2010– Lite Touch instalace

•Instalace MDT 2010

•Vytvoření instalace pomocí MDT 2010

•Úkoly v MDT 2010 – task sequencer

•Migrace z Windows XP na Windows Vista jedním kliknutím myši

•Práce s konfigurační databází pro různé počítače

•Aktivace Windows Vista

•System Center Configurations Manager 2007 – Zero Touch Instalace

•Důležité, zajímavé utility (nejen) pro instalaci Windows Vista

•Plánujeme nasazení Windows Vista – nástroje pro plánování

•Domácí použití

•Firemní prostředí

Na konec první části

Pokud naleznete nějaké téma, které se týká této oblasti a rádi byste jej v tomto miniseriálu nalezli, zapište do diskuze pod článek.

Autor: Ondřej Výšek

Ondřej je Microsoft MVP od roku 2004, v roce 2008 založil komunitní web optimalizovane-it.cz. Za svou IT karieru, jenž započala v roce 1993 prošel celou řadou pozic, od konzultanta, přes architekt, až po vytváření vizí a strategií zákazníků. V prostředích, ve kterých pomáhal byly desítky, ale i stovky tisíc uživatelů a systémů. V posledních letech se zabývá především cloudovými technologiemi Microsoft 365 a Azure ve společnosti KPCS CZ.

Next Post